มูลนิธิมั่นพัฒนา

มูลนิธิมั่นพัฒนา

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีพันธกิจในการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมีงานหลัก 3 ด้านคือ สร้างองค์ความรู้ผ่านการสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านหนังสือและเวทีเสวนา

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา
3 ตำแหน่ง
1 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่การเงินและสนับสนุน
2 12 Mar 18 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมองค์กร
3 12 Mar 18 Webmaster