บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร อาทิเช่น รถพลังงานไฟฟ้า, ระบบสำรองพลังงาน, ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm & Solar Roof) ฯลฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

 
ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับสมัครโดย บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
1 15 Dec 17 วิศวกรออกแบบ / Design Engineer
2 15 Dec 17 ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคโครงการ / Technical Manager