บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการใหญ่

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด

 
ด้วยบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (บพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บพท. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้จัดการใหญ่

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1  มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ บพท. กำหนดไว้ ในประกาศรับสมัคร
          1.2  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 
          1.3  มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์การขนาดใหญ่ ดังนี้
                    1.3.1  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทต่อปี โดยดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่าย/ผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 
                    1.3.2  เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารของส่วนราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

2.  เงื่อนไขการจ้าง

          2.1  มีวาระในการดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้
          2.2  ในกรณีที่ บพท. จะจ้างผู้จัดการใหญ่ บพท. เดิมต่อหลังจากครบกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง เพราะเห็นว่ามีผลการทำงานดีมีประสิทธิภาพและการจ้างผู้จัดการใหญ่ บพท. เดิม จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ บพท. ให้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้ง ได้โดยไม่ต้องดำเนินกระบวนการสรรหาอีก แต่จะจ้างเกิน 2 คราวติดต่อกันไม่ได้ และให้อยู่ในวาระได้อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
          2.3  ระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่

ส่วนงานสรรหาและว่าจ้าง แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด
222 ห้องเลขที่ 4326 ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
หรือสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทาง www.airportthai.co.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 064 - 460- 8937
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 ก.ค.62 ถึงวันที่ 1 ส.ค.62 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

จาก ถึง