Nationejobs.com
 

งานราชการ

ค้นพบ 5 บริษัท (ล่าสุด 3 เดือน)

  วันที่ บริษัท การศึกษา สถานที่
จำนวน
1 10 May 18 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)     1 ตำแหน่ง
2 27 Apr 18 บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด/ Thailand Privilege Card Co., Ltd. (TPC)     1 ตำแหน่ง
3 25 Apr 18 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)     3 ตำแหน่ง
4 14 Mar 18 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม     14 ตำแหน่ง
5 13 Mar 18 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ     1 ตำแหน่ง