Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านหน่วยงานรัฐบาล เพื่อสังคม หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งหมด 10 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 24 Mar 17 ผู้จัดการส่วนที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา    บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ป.ตรี, ป.โท 5 ปี กรุงเทพฯ
2 23 Mar 17 รองผู้อำนวยการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
3 23 Mar 17 หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
4 23 Mar 17 หัวหน้างานระบบประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
5 23 Mar 17 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
6 23 Mar 17 นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
7 23 Mar 17 นิติกร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
8 23 Mar 17 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
9 23 Mar 17 พนักงานขับรถ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
10 20 Mar 17 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     กรุงเทพฯ