Nationejobs.com
 

หางาน

พบการเปิด รับสมัครงานด้านหน่วยงานรัฐบาล เพื่อสังคม หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง (ล่าสุด 3 เดือน)

 
วันที่   ตำแหน่งงาน บริษัท การศึกษา ประสบการณ์ สถานที่
 
1 16 Feb 17 ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ     กรุงเทพฯ
2 16 Feb 17 รองผู้อำนวยการ สมศ.   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
3 16 Feb 17 หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
4 16 Feb 17 หัวหน้างานระบบประเมิน   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
5 16 Feb 17 นักวิชาการ สำนักประเมินและรับรอง   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
6 16 Feb 17 นักวิชาการ ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
7 16 Feb 17 นิติกร   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
8 16 Feb 17 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ
9 16 Feb 17 พนักงานขับรถ   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)     กรุงเทพฯ